Privacy Policy

Movement Based Therapy bescherming jouw persoonsgegevens met veel zorg en aandacht. In deze privacy policy delen we alle informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens en om welke persoonsgegevens het gaat.

Movement Based Therapy werkt naar de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt het volgende in:

  • Je persoonsgegevens worden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens broodnodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen t.a.t. om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zo kunnen wij gegegens uitwisselen met huisartsen en orthopeden na schriftelijke toestemming van de patiënt).
  • Wij zijn op de hoogte jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, hierop zullen we je wijzen en jouw keuzes hierin respecteren.
  • Als Movement Based Therapy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Movement Based Therapy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. verrichten van metingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst, abonnement of losse verkoop;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Movement Based Therapy} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht;

Geboortedatum;

Gezondheidsgegevens;

Verzekeringsgegevens;

BSN;

ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Movement Based Therapy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gedurende de looptijd van abonnement

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Movement Based Therapy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Movement Based Therapy} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres;

Telefoon;

AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Movement Based Therapy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Movement Based Therapy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Movement Based Therapy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer;

E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door {Movement Based Therapy} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Movement Based Therapy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Movement Based Therapy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

Woonplaats;

AGB-nummer;

BIG-nummer;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Salarisgegevens;

Kopie ID;

BSN-nummer;

Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door {Movement Based Therapy} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Movement Based Therapy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Movement Based Therapy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Movement Based Therapy

Nieuwe Hemweg 7T, 1013 BG, Amsterdam

info@movementbasedtherapy.nl

×